Laadimine
Teie sessioon on pikalt lahti olnud. Turvalisuse kaalutlusel sulgeme selle 5 minuti pärast.
EST | RUS | ENG

Tere tulemast!

Olete Transpordiameti e-teeninduse avalehel.
Toimingu sooritamiseks palume sisse logida.

Juht

Juhi alamlehel saate vaadata enda juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmeid, taotleda dokumente (juhiluba, juhendaja tunnistust, digitaalse sõidumeeriku juhikaarti jne), registreerida eksamitele.

Juhtimisõigusega seotud e-teenused »

Juhtimisõigus »

Sõiduk

Sõiduki alamlehel saate vaadata sõidukite andmeid, vormistada sõiduki ostu-müüki, kustutada sõidukit ajutiselt registrist, kasutajate muutmist, tellida registreerimistunnistust ja –märki jne.

Sõidukite nimekirja »

Sõidukitega tehtud toimingud »

Numbrimärgi tellimine »

Veesõiduk

Veesõiduki alamlehel saate vaadata veesõidukite andmeid ja kustutada veesõidukit registrist.

Veesõidukite nimekirja »

Maantee

Maantee alamlehel saate taotleda eriveoluba suur- ja/või raskevedudele ja vaadata varem väljastatud eriloa andmeid.

Eriveolubade taotlemine »

Teie internetilehitseja ei ole toetatud

E-teenindus on kõige paremini kasutatav internetilehitsejatega Mozilla Firefox 24,
Google Chrome 29, Internet Explorer 8 ning nende uuemate versioonidega.

Sulgen

Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kasutamise üldtingimused

Üldsätted

1. Transpordiameti e-teeninduse keskkonnas saab teostada ameti poolt pakutavaid avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

2. Kui isik (edaspidi teenuse kasutaja) kasutab Transpordiameti e-teeninduse keskkonda, siis ta nõustub käesolevate üldtingimustega ja kohustub neid täitma.

3. Teenuse kasutaja tuvastamine toimub isikukoodi abil ID-kaardi, mobiil-ID, X-tee või Transpordiameti poolt aktsepteeritud panga isikutuvastamise teenust kasutades.

4. Teenused on tasulised (riigilõiv vms tasu), välja arvatud juhul, kui õigusaktis sätestatakse teisiti.

5. Transpordiameti tööaeg on E-N kl 8:00 – 16:45 ja R kl 8:00 – 15:30.

Teenuse kasutaja õigused, kohustused ja kinnitused

6. Teenuse kasutajal on õigus kasutada Transpordiameti e-teenindust kooskõlas käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

7. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Transpordiameti e-teeninduse keskkonda üksnes õigusaktidele ja headele kommetele vastavatel eesmärkidel.

8. Teenuse kasutajal on õigus esitada Transpordiameti e-teeninduse kasutamist puudutavaid ettepanekuid ja pretensioone Transpordiametile kirjalikult (Valge 4, 11413 Tallinn) või e-posti ([email protected]) teel.

9. Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumendid omavad teenuse kasutaja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega võrdset õiguslikku jõudu.

10. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kohustusest esitada üksnes tõeseid andmeid õigeaegselt ning õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.

11. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik valeandmete esitamisele kehtestatud kriminaalvastutusest, samuti sellest, et ta vastutab lihtkirjaga dokumentide tellimisel saadetise kättetoimetamise aadressi õigsuse eest ning registreerimismärkide pakiautomaati tellimisel pakiautomaadi andmete õigsuse eest.

12. Teenuse kasutaja nõustub, et Transpordiamet teeb seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmekogusse foto ja allkirja kujutise saamiseks ja tervise infosüsteemi mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmete saamiseks. Tervise infosüsteemi teeb Transpordiamet päringu ka juhul, kui teenuse kasutaja on teinud päringu oma tervisetõendi andmete saamiseks. Teenuse kasutaja on teadlik, et Transpordiametil on õigus esitada tema kohta päringuid ja saada andmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ka karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

13. Teenuse kasutaja kohustub Transpordiameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi.

Transpordiameti õigused ja kohustused

14. Transpordiametil on õigus kasutada kasutaja kontaktandmeid talle Transpordiameti tegevustega seotud teavituste (nt juhiloa kehtivuse lõppemine, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtaja saabumine) saatmiseks ja avalike teenustega seotud küsitluste läbiviimiseks (liiklusseaduse § 173 lg 4).

15. Transpordiamet kohustub töötlema teenuse kasutaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega sätestatakse teisiti.

16. Transpordiamet ei vastuta ühegi isiku ees teenuse kasutaja poolt Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kaudu sisestatud andmete õigsuse eest.

17. Kui Transpordiametil tekib kahtlus teenuse kasutaja poolt esitatud dokumentide või andmete õigsuses, on Transpordiametil õigus edastada dokumente kontrollimiseks pädevale riigiasutusele, samuti nõuda teenuse kasutajalt õigete dokumentide või andmete esitamist.

18. Transpordiametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, tehes vajadusel järelepärimisi või muul mistahes viisil, samuti nõuda teenuse kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist.

19. Transpordiametil on õigus kuni õigete dokumentide või andmete esitamiseni peatada taotluse läbivaatamise menetlus ja keelduda taotletava registrikande tegemisest.

20. Transpordiametil on õigus ajutiselt või alaliselt piirata teenuse kasutaja ligipääsu Transpordiameti e-teeninduse keskkonnale juhul, kui Transpordiamet on tuvastanud teenuse kasutaja poolt valeandmete esitamise, käesolevate üldtingimuste rikkumise või Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kasutamise viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

21. Transpordiametil on õigus nõuda Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatavate dokumentide digitaalset allkirjastamist, kui see on õigusaktidega ette nähtud.

22. Transpordiametil on õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatuse enne selle jõustumist e-teeninduse keskkonna või Transpordiameti veebilehel (www.transpordiamet.ee).

23. Transpordiametil on õigus teha muudatusi Transpordiameti e-teeninduse keskkonnas ilma sellest teenuse kasutajat teavitamata.

24. Transpordiametil on kohustus tagada Transpordiameti e-teeninduse keskkonna kaudu saadud andmete turvalisus.

25. Transpordiametil on kohustus säilitada teenuse kasutaja poolt e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumente ja andmeid vastavalt õigusaktidele.

Autoriõigused

26. Transpordiameti e-teeninduse keskkonna sisu (sealhulgas graafika, logod, tekst ikoonid, pildid) ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Transpordiametile või isikule, kes on need loonud. Transpordiameti e-teeninduse keskkonna sisu ja tarkvara on kaitstud õigusaktidega.

27. Transpordiameti e-teeninduse keskkonnas olevaid eespool nimetatud andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi anda ega mingil muul viisil kasutada ilma Transpordiameti kirjaliku nõusolekuta. Selline tegevus toob kaasa vastutuse.

28. Transpordiameti e-teeninduse keskkond on Transpordiameti omand ja see on kaitstud õigusaktidega. Õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse.

Lõppsätted

29. Käesolevad üldtingimused kehtivad tähtajatult.

30. Käesolevate üldtingimuste alusel tekkinud vaidlused lahendavad teenuse kasutaja ja Transpordiamet läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel nimetatud viisil lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

31. Käesolevate üldtingimustega võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad teenuse kasutaja ja Transpordiamet käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

Asjakohased õigusaktid

Liiklusseadus

Riigilõivuseadus

Haldusmenetluse seadus

Ühistranspordiseadus

no permissions