Laadimine
EST | RUS | ENG

Tere tulemast!

Olete Maanteeameti e-teeninduse avalehel.
Toimingu sooritamiseks palume sisse logida.

Maanteeameti e-teeninduses saab:

  • vormistada sõiduki ostu-müüki või kasutajate muutmist 20% soodsama riigilõivuga ja tellida sõiduki registreerimistunnistus postiga tasuta koju ,
  • sõiduki registrist ajutiselt kustutada,
  • vahetada juhiluba.

Viimased uudised »

09.01.2017 Ilmus Maanteeameti ajakirja TeeLeht talvenumber »

Värske TeeLeht avab tee-ehituse ja -hoolde telgitaguseid ettevõtjate pilgu läbi. Jüri Läll Tallinna Teede AS-ist selgitab avameelses intervjuus, miks võib mõnikord riigihankest võitjana väljuda esimesena tööst ilma jäänud pakkuja. Andres Agukaselt AS-ist Eesti Teed kuuleme, miks tasub hooldeettevõtetes tunda huvi selle vastu, kuidas tööd paremini organiseerida, planeerida ja jälgida. Tõhusamat ...

09.01.2017 Maanteeameti poolt kinnitatud liiniload ja sõiduplaanid »

Kinnitatud kaugbussiliinide sõiduplaanid: nr 740 Tallinn – Kuivastu – Orissaare – Kuressaare (Lux Express Estonia AS), nr 717 Tallinn – Risti – Pürksi – Haapsalu (AS GoBus), nr 225 Rakvere – Tallinn (AS GoBus), nr 106 Rakvere – Tallinn (Taisto Liinid OÜ), nr 386 Viljandi – Tartu (AS Hansa Bussiliinid), ...

04.01.2017 Priit Sauk: Maanteeamet ei ole rikkunud riigihangete seadust »

Vastuseks Rahandusministeeriumi auditile hankemenetluse liigi valiku eksimise teemal teatab Maanteeamet, et riigihanke osadeks jaotamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks tuleb asjaolusid hinnata juhtumipõhiselt. Maanteeameti seisukoht on, et nii Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus kui riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski lõigu ehitus koosnes eraldi projektidest. See tähendab, et iga hanke aluseks oli erinev tee-ehituse põhiprojekt ning ...

Teie internetilehitseja ei ole toetatud

E-teenindus on kõige paremini kasutatav internetilehitsejatega Mozilla Firefox 24,
Google Chrome 29, Internet Explorer 8 ning nende uuemate versioonidega.

Sulgen

Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kasutamise üldtingimused

Üldsätted

1. Maanteeamet (liiklusregistri vastutav töötleja) pakub e-teeninduse keskkonna kaudu liiklusregistriga seonduvaid avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

2. Kui isik (edaspidi teenuse kasutaja) kasutab Maanteeameti e-teeninduse keskkonda, siis ta nõustub käesolevate üldtingimustega ja kohustub neid täitma.

3. Teenuse kasutaja tuvastamine toimub isikukoodi abil ID-kaardi, mobiil-ID, X-tee või Maanteeameti poolt aktsepteeritud panga isikutuvastamise teenust kasutades.

4. Liiklusregistrisse kande tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu, välja arvatud juhul, kui riigilõivuseadusega sätestatakse teisiti.

5. Maanteeameti tööaeg on E-N kl 8:00 – 16:45 ja R kl 8:00 – 15:30.

Teenuse kasutaja õigused, kohustused ja kinnitused

6. Teenuse kasutajal on õigus kasutada Maanteeameti e-teenindust kooskõlas käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

7. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Maanteeameti e-teeninduse keskkonda üksnes õigusaktidele ja headele kommetele vastavatel eesmärkidel.

8. Teenuse kasutajal on õigus esitada Maanteeameti e-teeninduse kasutamist puudutavaid ettepanekuid ja pretensioone Maanteeametile kirjalikult (Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn) või e-posti (info@mnt.ee) teel.

9. Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumendid omavad teenuse kasutaja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega võrdset õiguslikku jõudu.

10. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kohustusest esitada üksnes tõeseid andmeid õigeaegselt ning õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.

11. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik valeandmete esitamisele kehtestatud kriminaalvastutusest.

12. Teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet teeb tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmebaasi.

13. Teenuse kasutaja kohustub Maanteeameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi.

14. Teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet võib kasutada tema kontaktandmeid talle Maanteeameti tegevustega seotud teavituste (nt juhiloa kehtivuse lõppemine, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtaja saabumine) saatmiseks ja avalike teenustega seotud küsitluste läbiviimiseks.

Maanteeameti õigused ja kohustused

15. Maanteeamet kohustub töötlema teenuse kasutaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega sätestatakse teisiti.

16. Maanteeamet ei vastuta ühegi isiku ees teenuse kasutaja poolt Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu sisestatud andmete õigsuse eest.

17. Kui Maanteeametil tekib kahtlus teenuse kasutaja poolt esitatud dokumentide või andmete õigsuses, on Maanteeametil õigus edastada dokumente kontrollimiseks pädevale riigiasutusele, samuti nõuda teenuse kasutajalt õigete dokumentide või andmete esitamist.

18. Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, tehes vajadusel järelepärimisi või muul mistahes viisil, samuti nõuda teenuse kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist.

19. Maanteeametil on õigus kuni õigete dokumentide või andmete esitamiseni peatada taotluse läbivaatamise menetlus ja keelduda taotletava registrikande tegemisest.

20. Maanteeametil on õigus ajutiselt või alaliselt piirata teenuse kasutaja ligipääsu Maanteeameti e-teeninduse keskkonnale juhul, kui Maanteeamet on tuvastanud teenuse kasutaja poolt valeandmete esitamise, käesolevate üldtingimuste rikkumise või Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kasutamise viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

21. Maanteeametil on õigus nõuda Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatavate dokumentide digitaalset allkirjastamist, kui see on õigusaktidega ette nähtud.

22. Maanteeametil on õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatuse enne selle jõustumist e-teeninduse keskkonna või Maanteeameti veebilehel (www.mnt.ee).

23. Maanteeametil on õigus teha muudatusi Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas ilma sellest teenuse kasutajat teavitamata.

24. Maanteeametil on kohustus tagada Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu saadud andmete turvalisus.

25. Maanteeametil on kohustus säilitada teenuse kasutaja poolt e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumente ja andmeid vastavalt õigusaktidele.

Autoriõigused

26. Maanteeameti e-teeninduse keskkonna sisu (sealhulgas graafika, logod, tekst ikoonid, pildid) ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Maanteeametile või isikule, kes on need loonud. Maanteeameti e-teeninduse keskkonna sisu ja tarkvara on kaitstud õigusaktidega.

27. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas olevaid eespool nimetatud andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi anda ega mingil muul viisil kasutada ilma Maanteeameti kirjaliku nõusolekuta. Selline tegevus toob kaasa vastutuse.

28. Maanteeameti e-teeninduse keskkond on Maanteeameti omand ja see on kaitstud õigusaktidega. Õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse.

Lõppsätted

29. Käesolevad üldtingimused kehtivad tähtajatult.

30. Käesolevate üldtingimuste alusel tekkinud vaidlused lahendavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel nimetatud viisil lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

31. Käesolevate üldtingimustega võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

Asjakohased õigusaktid

Liiklusseadus

Liiklusregistri pidamise põhimäärus

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord

Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord

no permissions